Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden («Gebruiksvoorwaarden») zijn van toepassing op uw gebruik van de Website (zoals hieronder gedefinieerd) die wordt beheerd door PLEAMAR AQUACULTURE (de «Onderneming»). Uw gebruik of ontvangst van diensten van de Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Zorg ervoor dat u de Gebruiksvoorwaarden leest voordat u de Website gebruikt. Uw gebruik van de Website betekent in feite dat u instemt met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet geheel of gedeeltelijk instemt met de Gebruiksvoorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van de Diensten (de «Diensten»).

De handelsmerken op de website zijn handelsmerken van de Vennootschap (al dan niet gedeponeerd). Het is u niet toegestaan deze op enigerlei wijze te gebruiken, te verveelvoudigen of te kopiëren. Alle intellectuele eigendomsrechten, de Website en de diensten, met inbegrip van het ontwerp van de Websites via welke dergelijk gebruik wordt gemaakt, en alle software, Website, computercode, grafische bestanden, tekst en enig ander materiaal op de Website (met uitzondering van inhoud van derden) zijn het exclusieve eigendom van de Onderneming of derden, en zullen te allen tijde hun eigendom blijven.

De Onderneming behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en bij te werken. De bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bekeken door te klikken op de link «Gebruiksvoorwaarden» op de Website. Elk gebruik van deze website houdt een hernieuwde instemming met deze Voorwaarden in.

Als je jonger bent dan 18 jaar, lees deze voorwaarden dan samen met je ouder (of andere voogd) zorgvuldig door. Indien u (of uw ouders) niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden van de Website, geheel of gedeeltelijk, bent u niet gemachtigd om de Website voor enig doel te gebruiken.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van enige andere informatiepagina van de website, zijn de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden doorslaggevend.

De gebruiksvoorwaarden van de website zijn voor het gemak in de mannelijke vorm geschreven, maar zijn zowel voor mannen als vrouwen bedoeld. Alles wat in het enkelvoud staat, geldt ook voor mannen en vrouwen.

Definities

1           De volgende termen hebben de betekenis die eraan wordt gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald:

1.1.            Een «Apparaat» betekent een computer, communicatieapparatuur (inclusief modem), telefoontoestel, mobiel toestel (inclusief smartphones) en alle andere apparatuur, hardware of software die wordt gebruikt bij uw gebruik van de Diensten, en alle bijbehorende functies, inclusief informatiebeveiliging.

1.2.            De «Website» van de Vennootschap op https://www.pleamar aquaculture.be/

Gebruik van de Website

2.           U wordt hierbij gemachtigd om de website te gebruiken in overeenstemming met de hieronder uiteengezette regels en richtlijnen. De website mag op geen enkele andere manier worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Om de Website te kunnen gebruiken, kan u worden gevraagd om basisinformatie te verstrekken, zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. (de «Persoonsgegevens»).

3.            U bent verantwoordelijk om te bevestigen dat het Apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met de Website voldoet aan de minimale technische vereisten om u in staat te stellen toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken, en om te bevestigen dat uw Apparaat compatibel is met het gebruik van de Website.

4.            U mag de website alleen voor privé- en persoonlijke doeleinden gebruiken en u mag de website niet kopiëren en gebruiken, of anderen toestaan de website te gebruiken, op welke wijze en voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins.

5.            U mag geen computerwebsite of andere middelen, met inbegrip van software zoals Robots, Crawlers en dergelijke, gebruiken of laten gebruiken voor het automatisch doorzoeken, scannen, kopiëren of reconstrueren van de inhoud van de website. Dit omvat het gebruik van dergelijke middelen om een verzameling, opslagplaats of database met de inhoud van de website aan te leggen.

6.            De inhoud van de website mag niet worden weergegeven in een frame, onthuld of verborgen.

7.            De inhoud van de website mag niet worden weergegeven op een wijze – met inbegrip van het gebruik van software, apparaten, toebehoren of communicatieprotocollen – die het ontwerp van de website wijzigt of inhoud van de website verwijdert, met inbegrip van met name advertenties en commerciële inhoud.

8.            Het linken van de website naar een website die pornografische inhoud bevat, inhoud die aanzet tot racisme of illegale discriminatie, illegale inhoud of inhoud waarvan de reclame illegaal is of aanzet tot illegale activiteiten, is niet toegestaan.

9.            Het linken van inhoud van de website is niet toegestaan, tenzij het gaat om een hommage aan de website (Hyperlink) en de gelinkte pagina van de website wordt gelinkt zoals hij is (AS IS), zodat hij kan worden gebruikt en bekeken zoals hij op de website staat. Het is verboden een link te plaatsen naar inhoud van de website die losstaat van de websitepagina’s (Voorbeeld: U mag niet rechtstreeks naar een afbeelding of grafisch bestand op de Website linken). Het adres van de Website moet worden weergegeven in de adresbalk van uw browser (statusbalk). Het is niet toegestaan dit adres te wijzigen, te vervormen of te verbergen.

10.             Het Bedrijf kan de Gebruiker naar eigen goeddunken opdragen om een dergelijke Hyperlink te annuleren. In dat geval wordt de Hyperlink onmiddellijk verwijderd en heeft de Gebruiker geen enkele vordering of eis tegen de Onderneming in deze kwestie.

11.            Deze instructies wijken niet af van andere bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en Online Overeenkomsten die bij de Website Diensten horen.

12.            De Onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een link naar de inhoud van de Website en enige presentatie of publicatie van dergelijke inhoud op enige andere wijze. De Gebruiker is volledig en exclusief verantwoordelijk voor elke koppeling, presentatie of publicatie van de gemaakte inhoud en verbindt zich ertoe de Onderneming te vrijwaren voor elke schade die hieruit kan voortvloeien.

13.            Embedden van video’s (Embedding) – Het is niet toegestaan om video’s van de Website te embedden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het insluiten van video’s te verbieden en/of de link naar de video te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan het Bedrijf en de gebruiker kan geen claim, aanspraak en/of eis indienen tegen het Bedrijf voor het aanbrengen van dergelijke wijzigingen en/of storingen wanneer deze zich voordoen. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken opdracht geven om een dergelijke embedding te beëindigen – in welk geval de embedded link onmiddellijk zal worden beëindigd en geen claim, aanspraak en/of eis in deze kwestie tegen het Bedrijf zal worden ingesteld. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door de ingesloten link naar de video’s op de website. De Gebruiker is volledig en als enige verantwoordelijk voor alle ingebedde links die hij/zij maakt, met inbegrip van het beheer van de auteursrechten en de betaling aan de relevante auteursrechten/uitvoerende verenigingen in overeenstemming met elke wet, en verbindt zich ertoe de Onderneming te vrijwaren voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. De Gebruiker verbindt zich ertoe (geheel of gedeeltelijk) geen van de volgende handelingen te verrichten:

13.1.        Zich voordoen als een andere persoon of rechtspersoon dan de Gebruiker van de Diensten.

13.2.        Het verstrekken van valse, misleidende, onnauwkeurige of onjuiste informatie bij het registreren of gebruiken van de Website.

13.3.        Uploaden, posten of verspreiden van materiaal dat een computervirus bevat, of enige andere computercode die ontworpen is om het gebruik (inclusief elk gebruik anders dan eerlijk en redelijk gebruik van de Website) van computers, servers, hardware of software die door de Onderneming gebruikt worden om de Diensten te verlenen, te ruïneren, te verstoren of te beperken.

13.4.        Spam of andere soorten mail te verspreiden via de servers via welke de Diensten worden geëxploiteerd.

13.5.        De delen van de code waaruit de Website bestaat te wijzigen, te verwerken, aan te passen, in sublicentie te geven, te vertalen, te verkopen, te onderwerpen aan reverse engineering, te ontmantelen of te reconstrueren, alsmede dergelijke handelingen te verrichten met betrekking tot hardware of software die wordt gebruikt bij de levering van de Diensten.

13.6.        Elke inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die op de Website of in het kader van de Diensten worden aangetroffen.

13.7.        Het overdragen of ontvangen van de Diensten of enig deel daarvan, of het weergeven van enig deel van de Website, in een frame binnen een webpagina of andere website, of als onderdeel van een andere webpagina of website (een mirror), of als onderdeel van een andere dienst, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

13.8.        Het gebruik van robots, spiders, zoek- en retrieval engines, of andere geautomatiseerde of handmatige tools bedoeld om gegevens te indexeren, op te halen en te lokaliseren die zich op de Diensten of de Website bevinden, of dergelijke tools bedoeld om de databasestructuur en code in de Diensten of de Website bloot te leggen.

13.9.        De Diensten of de Website op enige andere wijze te verstoren of te ontwrichten, met inbegrip van het verstoren van de activiteit van de server en het computernetwerk die verbonden zijn met de Diensten, de Website, of het computernetwerk

13.10.    Materiaal of berichten te uploaden of te verzenden via de Diensten die op enigerlei wijze onwettig, immoreel of aanstootgevend zijn, of die niet ter zake doen.

13.11.    Gebruik te maken van de Diensten dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

13.12.    Zonder het voorgaande te beperken, kan het Bedrijf naar eigen goeddunken berichten verwijderen of bewerken die door de Gebruiker naar de Website zijn geüpload (voor zover het uploaden van dergelijke berichten mogelijk is binnen het kader van de Diensten die via de Website worden aangeboden).

13.13.    De Gebruiker verbindt zich ertoe geen onwettig gebruik te maken van de Diensten of het Toestel.

13.14.    U stemt er hierbij mee in om geen gebruik van de Website te maken dat inbreuk kan maken op de auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming, de bedrijven die hun diensten via de Website adverteren, of enige andere partij.

13.15.    Er mag geen commercieel of winstgevend gebruik worden gemaakt van de gegevens op de Website, en de Gebruiker mag derden geen toestemming geven om de gegevens te gebruiken, al dan niet tegen betaling. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de op de Website geplaatste gegevens niet mogen worden gebruikt voor weergave op het internet of enige andere dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming, en onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden.

13.16.    El Usuario se compromete a no almacenar los datos mostrados en el Sitio Web utilizando varios tipos de software, ni a distribuir los datos mostrados en el Sitio Web en público de manera o marco comercial, o para cualquier otro propósito. El Sitio Web no puede presentarse en un diseño o interfaz gráfica diferente a los determinados por la Empresa, salvo que se cuente con el consentimiento previo por escrito de la Empresa. El Sitio Web no puede ser presentado de manera que se derive de la forma de cualquier contenido que contenga.

13.17.    Niets van de inhoud van de Website mag worden verwijderd of gewijzigd.

Eigendom en intellectuele eigendom

14.        De Onderneming of de partij die de Onderneming een licentie verleent, is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website (met inbegrip van de algemene structuur van de Website) of enige andere inhoud op de Website (met inbegrip van tekst, grafische voorstellingen, software, tekeningen, plannen, foto’s en andere afbeeldingen, video’s, tonen, handelsmerken en trade dress). Niets in de Gebruiksvoorwaarden verleent de Gebruiker rechten met betrekking tot intellectuele eigendom die eigendom is van de Onderneming of haar licentiegevers.

15.            Kopieer, verspreid, toon aan het publiek, voer het publiek uit, draag het over aan het publiek, wijzig, verwerk, creëer afgeleide producten, verkoop of lease geen enkel deel van het voorgaande, hetzij alleen, hetzij via of in samenwerking met een derde, op geen enkele wijze en met geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, optisch, fotografisch, registrerend of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of andere houders van rechten, voor zover van toepassing, en onderhevig aan de voorwaarden van een dergelijke toestemming (indien van toepassing). Deze bepaling is van kracht met betrekking tot elke verwerking, bewerking of vertaling die door de Onderneming wordt uitgevoerd op inhoud die door de Gebruiker op de Website wordt ingevoerd of verstrekt.

16.            Indien en voor zover een dergelijke toestemming wordt gegeven, dient u zich te onthouden van het verwijderen, wissen of onleesbaar maken van berichten of symbolen die verband houden met intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechtsymbolen (©) of commerciële symbolen (®) die verband houden met de inhoud die u gebruikt.

17.            De handelsmerken en advertenties van partijen die op de website adverteren zijn het exclusieve eigendom van die adverteerders. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de adverteerders.

18.            De Gebruiker geeft de Onderneming hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om gebruik te maken van informatie die aan de Onderneming is verstrekt tijdens de registratie of tijdens het surfen op een website, of andere informatie die is verzameld tijdens het surfen op de website, om anonieme statistische gegevens te creëren, met inbegrip van het genereren van gemiddelde gegevens, geaggregeerde gegevens, prestatietests of benchmarks; gebruikersvoorkeuren, vergelijkingen, aanbevelingen of andere berekeningen, of het creëren van afgeleide producten op basis van door de Gebruiker verstrekte of verzamelde informatie, al dan niet gecombineerd met van derden ontvangen informatie (dergelijke acties en de producten ervan worden gezamenlijk «Statistische gegevens» genoemd). Zonder het voorgaande te beperken, wordt uitdrukkelijk gesteld dat de Statistische Gegevens het exclusieve eigendom van de Onderneming zijn en dat de Onderneming alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de Statistische Gegevens bezit. De onderneming heeft het onbeperkte recht de statistische gegevens te gebruiken, bij te werken, te wijzigen, te verbeteren, te verkopen, te verhuren, er afgeleide producten van te maken of ze op een andere manier te gebruiken, zonder dat zij de gebruiker daarvan op de hoogte hoeft te stellen of enige andere verplichting of aansprakelijkheid tegenover de gebruiker op zich hoeft te nemen. Om twijfel te voorkomen, draagt u hierbij alle rechten op de Statistische Gegevens over aan de Onderneming, en doet u hierbij afstand van alle rechten op de Statistische Gegevens of van alle claims in verband met het gebruik ervan.

Reparaties

19.            Het Bedrijf heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Gebruiker op de hoogte te stellen van onjuiste of foutieve informatie die door de Gebruiker is verstrekt; om de toegang van de Gebruiker tot de Diensten te beperken; en om te weigeren de Diensten aan de Gebruiker te verlenen in het geval dat een of meer van de volgende situaties zich voordoen:

19.1.        Er is bezorgdheid dat de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn geschonden;

19.2.        Zij niet in staat is de verstrekte informatie te verifiëren en/of te valideren, of ontdekt dat de informatie die de Gebruiker bij zijn registratie als Gebruiker heeft verstrekt, vals of foutief was;

19.3.        Zij is van mening dat uw gebruik van de Diensten een financieel risico, fraude of een redelijk risico daarop inhoudt;

19.4.        Van mening is dat hun activiteiten ertoe kunnen leiden dat u, de Onderneming of hun klantengemeenschap financieel verlies lijdt of wettelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Aansprakelijkheid en risico

20.            Hoewel de Onderneming tracht te verzekeren dat alle gegevens op de Website correct en nauwkeurig zijn, is de Website niet bedoeld om als gezaghebbende of betrouwbare referentiebron te dienen. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Website op een «As Is» basis is en dat de beschikbaarheid van de Website «As Is» is.

21.            Opgemerkt zij dat de systemen van de vennootschap, die gebaseerd zijn op software, hardware en communicatienetwerken, blootgesteld zijn aan de risico’s die inherent zijn aan dergelijke systemen, waaronder malware (virussen, Trojaanse paarden, enz.), afluisteren, infiltratie door vijandige partijen, identiteitsdiefstal en andere online fraude. De Onderneming spant zich in om zich tegen deze risico’s te beschermen; het is echter niet mogelijk om deze risico’s volledig uit te sluiten, en schade of verlies kunnen het gevolg zijn van de verwezenlijking van een van deze risico’s, met inbegrip van blootstelling of corruptie van informatie die door de Website wordt verstrekt of weergegeven, met inbegrip van corruptie van instructies/toepassingen; ongeoorloofde rekeningactiviteit; corruptie van het gebruik van de Website of de responstijden ervan, met inbegrip van mislukking, gebrekkige of vertraagde voltooiing van instructies/toepassingen; onbeschikbaarheid van de systemen of een van de Diensten ervan; enzovoorts.

22.            Opgemerkt wordt dat Diensten die door het Bedrijf worden verleend in overeenstemming met uw instructies, of de instructies van een persoon die zich voordoet als u, onderworpen zijn aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Om de risico’s tot een minimum te beperken, moet u er daarom voor zorgen dat u de informatiebeveiligingsprocedures van het bedrijf volgt. Bovendien moet u het Bedrijf op de hoogte brengen van elk vermoeden van misbruik van naam of informatie. U stemt er hierbij mee in de verantwoordelijkheid op u te nemen voor alle overtredingen die u begaat met betrekking tot de informatiebeveiligingsprocedures van het Bedrijf.

23.            De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk, direct of indirect, voor compenserende schade als gevolg van of in verband met de op de Website gepubliceerde informatie, het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruik van de Diensten, of de opties die door de Website worden weergegeven. Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens u voor commerciële verliezen, gevolgschade, indirecte verliezen, winstderving, inkomstenderving, verlies van contracten, gegevensderving, goodwillderving of soortgelijke verliezen en elke aansprakelijkheid van het Bedrijf voor dergelijke opgelopen verliezen is beperkt tot de verliezen die redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden.

24.            Niettegenstaande de bepalingen van deze Overeenkomst is het Bedrijf niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of onkosten die het, direct of indirect, zou kunnen oplopen als gevolg van een van de volgende gebeurtenissen/factoren:

24.1          Informatie op een website die niet door de Vennootschap is gepubliceerd;

24.2.        Corruptie van gegevens of instructies, of het falen of vertraging in de uitvoering van instructies als gevolg van storingen of andere onderbrekingen in communicatielijnen en/of elektronische functionaliteit of mechanische storing, hetzij aan uw kant of tussen de Vennootschap en een derde via welke instructies en gegevens worden overgedragen;

24.3.       Slecht functioneren van software of hardware in uw bezit, of schade opgelopen aan een apparaat als gevolg van het gebruik van de website;

24.4          Verlies van alle gegevens;

24.5.        Blootstelling en openbaarmaking van uw informatie aan derden als gevolg van uw gebruik van de Diensten; of als gevolg van uw verstrekking van onjuiste informatie; of als gevolg van het feit dat u uw Apparatuur aan een derde geeft, inclusief met het oog op reparatie, en inclusief in het geval dat een dergelijke derde informatie van het Bedrijf op uw Apparatuur bekijkt of verschillende acties onderneemt in verband met de Diensten; en u stemt ermee in alle schade, verlies of onkosten te dragen die door de Gebruiker of het Bedrijf in verband hiermee worden opgelopen.

25.            Merk op dat het voorgaande geen afstand doet van enige aansprakelijkheid met betrekking tot uw Apparaat, inclusief met betrekking tot de beveiliging ervan. Verder erkent u dat bepaalde handelingen die met het Apparaat worden uitgevoerd, zoals jailbreaking, de beveiliging van de Informatie en Diensten kunnen schaden, en dat sommige van deze handelingen illegaal en verboden zijn.

Privacy

26.            In de mate dat u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden van het Privacybeleid van de Website, zoals hieronder gedetailleerd, gelieve u te onthouden van het gebruik van de Website. Elk gebruik van de Website is onderworpen aan en afhankelijk van uw instemming met dit Privacybeleid.

27.            Om de Diensten van de Onderneming te ontvangen, kan u gevraagd worden om Persoonsgegevens in te voeren. Gegevens die aan het Bedrijf worden verstrekt, kunnen worden gecontroleerd aan de hand van informatie waarover het Bedrijf reeds beschikt, of aan de hand van soortgelijke informatie die aan het Bedrijf is verstrekt, of aan de hand van soortgelijke informatie in het bezit van een derde die op rechtmatige wijze aan het Bedrijf is verstrekt.

28.            Door u te registreren op de website en gebruik te maken van de diensten ervan, garandeert u dat u zich ervan bewust bent dat u geen wettelijke verplichting hebt om de door u verstrekte informatie te verstrekken, en dat u deze informatie verstrekt met uw volledige instemming en uit vrije wil.

29.             Overdracht aan derden. De door de Gebruiker verstrekte informatie wordt niet door de Onderneming opgeslagen en wordt niet aan derden verstrekt, behalve in de volgende gevallen:

29.1.       Indien daartoe verplicht door een gerechtelijk bevel of door de wet;

29.2.      Indien zij een waarschuwing ontvangt dat er gerechtelijke stappen tegen haar zijn ondernomen wegens handelingen van de Gebruiker, of in het geval van een claim, rechtszaak of gerechtelijke procedure, indien van toepassing, tussen de Gebruiker en het Bedrijf;

29.3.      Indien de Vennootschap haar activiteiten organiseert in het kader van een andere entiteit, met inbegrip van een fusie met een andere entiteit of een samenvoeging van activiteiten. In een dergelijk geval zal de Vennootschap ervoor zorgen dat de derde partij waarin de Vennootschap opgaat de bepalingen van dit Privacybeleid volledig aanvaardt;

29.4.        In het geval dat er een klacht wordt ingediend of een vermoeden ontstaat binnen de Onderneming dat de Gebruiker een handeling of nalatigheid heeft begaan die schadelijk is of kan zijn voor de Onderneming, een persoon die namens haar optreedt of derden;

29.5.      Indien er een klacht wordt ingediend of een vermoeden ontstaat binnen de Onderneming dat de Gebruiker de Website heeft uitgevoerd of gebruikt om een illegale daad te stellen of om de uitvoering van een dergelijke daad aan te moedigen;

29.6.      Indien wordt beweerd, of binnen het Bedrijf een vermoeden ontstaat, dat de Gebruiker een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, of een overeenkomst met het Bedrijf of een persoon namens het Bedrijf, heeft geschonden;

De gebruikers hebben geen enkele vordering of eis tegen het Bedrijf in verband met het verstrekken van hun informatie, zoals hierboven vermeld, en doen hierbij afstand van dergelijke vorderingen of eisen.

30.             Doel van de overdracht van informatie. Het verstrekken van de informatie houdt in dat de gebruiker ermee instemt dat zijn informatie en alle gegevens die worden verkregen op basis van een analyse van deze informatie en alle informatie over hem die bij de Vennootschap is of zal komen, worden opgeslagen in een of meer databanken van de Vennootschap of een persoon die namens de Vennootschap optreedt, voor zover dit wettelijk vereist is, en dat deze informatie wordt gebruikt in overeenstemming met de volgende doeleinden:

30.1.        Marketing, reclame, verkoopbevordering en verkoop, en om op enigerlei wijze contact op te nemen met de Gebruiker, onder meer per direct mail, via elk communicatiemiddel dat zij geschikt acht;

30.2.        Het houden van enquêtes en elk ander online gebruik in verband met een marketingaangelegenheid;

30.3.        Voor interne behoeften, zoals de noodzaak om klachten te onderzoeken;

30.4.        Voor het verzenden van marketing- en reclamemateriaal;

30.5.        Voor de analyse en verstrekking van statistische informatie aan derden. In dat geval zullen de gegevens geen persoonlijke gegevens bevatten waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd.

31.             «Cookies». Een «cookie» is een klein tekstbestand dat door een webserver naar uw apparaat wordt gestuurd. Dit bestand is geen computerprogramma en heeft niet de mogelijkheid om de informatie die het bevat te lezen of er enige activiteit op uit te voeren. Het doel van het gebruik van een «cookie» is dat de servers van het bedrijf u snel en efficiënt kunnen identificeren wanneer u de website opnieuw bezoekt en wanneer u andere websites bezoekt.

31.1.        Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, geeft u de Onderneming toestemming om een cookie op uw apparaat te «transplanteren» en de in de cookie opgeslagen informatie te gebruiken en te identificeren.

31.2.         Door het gebruik van cookies kan de Onderneming, naar eigen goeddunken, informatie over de Onderneming publiceren op verschillende websites die de Gebruiker bezoekt (hierna: «Derde Aanbieders»). Tijdens het gebruik van deze websites kan informatie over u worden verzameld en gebruikt door de Vennootschap zoals hierboven beschreven.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de werking van de websites van derde aanbieders of hun inhoud. Dit zijn volledig onafhankelijke websites. Daarom wordt u aangeraden het privacybeleid van elke externe leverancier te bekijken.

31.3.        Als u tijdens het surfen op een website cookies wilt blokkeren, kunt u de instellingen van de browser die u gebruikt zodanig wijzigen dat deze elke keer afzonderlijk om uw toestemming vraagt, of cookies weigeren. Als u niet weet hoe u dit moet doen, kunt u de volgorde van het proces controleren in het help-tabblad van de browser die u gebruikt. Gelieve er rekening mee te houden dat het uitschakelen van cookies uw surfervaring kan schaden.

32.            De Onderneming wordt niet geacht een verplichting tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer te schenden overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 5741-1981, noch de persoonlijke levenssfeer van een gebruiker te schenden met betrekking tot informatie, zoals gedefinieerd in de computerwet van 5755-1995, die anderen in staat kan stellen een gebruiker te identificeren of op te sporen, en die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in het algemeen en computercommunicatie in het bijzonder.

33.            Gebruikers die geen berichten per direct mail wensen te ontvangen, dienen de Vennootschap daarvan op de hoogte te brengen via de contactmechanismen die in sectie 39 hieronder worden uiteengezet, via de website of via het verwijderingsmechanisme dat op elk poststuk te vinden is.

34.            Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming kan de Onderneming de Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder: Om u marketing-/reclamemateriaal te sturen via alle wettelijk toegestane communicatiemiddelen, waaronder direct mail, e-mail, SMS-berichten, onder andere op basis van gegevenssegmentering of uw voorkeuren en die van andere gebruikers, zoals vastgelegd tijdens uw gebruik van de Diensten.

Links naar externe sites

35.            Sommige van de Diensten kunnen links naar andere websites bevatten, waaronder links die worden gegenereerd door andere partijen die op de website adverteren. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden. Het gebruik van informatie of andere inhoud op externe websites waarnaar dergelijke links kunnen leiden, dient met de nodige zorg en zorgvuldigheid te gebeuren. U erkent dat het Bedrijf geen controle of rechten heeft over de inhoud van deze externe websites. Voorts aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor het geval zij heeft vertrouwd op en/of gehandeld in overeenstemming met de inhoud van deze externe websites. Links naar de Diensten mogen niet worden opgevat als een aanbeveling, voorkeur of goedkeuring van het gebruik van de materialen en/of inhoud en/of producten die op de externe websites staan. Bovendien mogen deze links niet worden opgevat als een garantie voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die daarin wordt gevonden. Door op de link te klikken, ziet u af van enige claim en/of eis en/of actie tegen de Onderneming voor enige schade en/of betaling en/of geleden verlies (indien van toepassing) als gevolg van het vertrouwen op en/of gebruik van de informatie die op deze externe websites verschijnt.

36.            In het geval dat u in de informatie in de Diensten of in de informatie in de inhoud van een andere aan de Diensten gekoppelde dienst, materiaal aantreft dat disfunctioneel, illegaal of immoreel lijkt of dat niet aan de verwachtingen van de Gebruiker voldoet, wordt u verzocht de voor de Diensten verantwoordelijke personen hiervan op de hoogte te stellen via de hieronder vermelde contactmechanismen van het Bedrijf.

Kennisgevingen en aankondigingen

37.            Verschillende kennisgevingen en aankondigingen (met inbegrip van promotionele mailings) kunnen door het Bedrijf per e-mail, per direct mail, per SMS-berichten of via enig ander communicatiemiddel worden verzonden naar het adres dat u in het registratieformulier voor de Diensten hebt opgegeven, indien u de ontvangst van dergelijke kennisgevingen en aankondigingen hebt goedgekeurd. Via elk ander communicatiemiddel, naar het adres dat u in het registratieformulier voor de Diensten hebt opgegeven, indien u de ontvangst van dergelijke kennisgevingen en aankondigingen hebt goedgekeurd.

Bevoegdheid

38.            Het gebruik van de Diensten is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Uitsluitend de bevoegde rechtbanken van België zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot de Website en/of de Diensten.

Contact

39.            De gebruiker kan alle vragen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, of ondersteuning in verband met het gebruik van de website, telefonisch stellen op het nummer +34 644 06 78 57 of +32 465 45 50 88. De gebruiker kan de Vennootschap ook schrijven op het volgende adres: info@pleamaraquaculture.be.